ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಸುಳ್ಳುಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದ್ದು ನೋವು ತಂದಿದೆ: ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *