ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಲು ನಾನು ಸದ್ದಾಂ ಅಥವಾ ಗಢಾಪಿ ಅಲ್ಲ: ಅಮೇರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ಅಸಾದ್!

ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವರದಿ(15-04-2018): ನೀವು ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹೆದರಲು ನಾನು ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ಅಥವಾ ಕರ್ನಲ್ ಗಢಾಪಿ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇಜಿಪ್ಟಿನ ಹೋಸ್ನಿ ಮುಬಾರಕ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸಿರಿಯಾದ ಬಷಾರುಲ್ ಅಸಾದ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ನಡೆಯಲಾರದು ಎಂದು ಸಿರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸಾದ್ ತನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಾಕಾದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಸಾದ್ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಸನ್ ರುಹಾನಿ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಸಾದ್, ಅಮೇರಿಕಾದ ಈ ಅಕ್ರಮಣವನ್ವು ನಾವು ಸಹಿಸಲಾರೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ಎಣಿಸಿದಂತೆ ಸಿರಿಯಾವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಇರಾಕ್ ಅಥವಾ ಈಜಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿರಿಯಾದ ಬೃಹತ್ ಜನಕೂಟವೊಂದು ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಿರಿಯಾದ ಅಸಾದ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸೇನೆಯು ಜನರ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಅಮಾಯಕ ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅಮೇರಿಕಾವು ಸಿರಿಯಾ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *