ನನ್ನ ಮಗ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಆತನ ಶವವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾರೆ: ಶಂಕಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ತಾಯಿಯ ಮಾತು

ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವರದಿ(11-04-2018): ತನ್ನ ಮಗ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನೆಂದು ದೃಢ ಪಟ್ಟರೆ ಆತ ಸತ್ತ ನಂತರ ಆತನ ಶವವನ್ನೂ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾರೆ. ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವವನು ನನ್ನ

Read more